Our Goals and Plan

Opgesomd heeft Aainda twee hoofd doelen:

  1. Het verbeteren van de positie van jonge Afghaanse vrouwen door te investeren in modern lesmateriaal
  2. Het creëren van solidariteit tussen Nederlanders en Afghanen in Nederland
Het eerste doel willen we verwezenlijken door middel van de volgende activiteiten:
  • Het werven van subsidies en fondsen. We hebben inmiddels een subsidie ontvangen van de gemeente Maastricht, die onze stichting erkent als bijdragend aan Integratie en Mondialisering. Ook zijn er verschillende organisaties die geïnteresseerd zijn in het subsidiëren van de activiteiten van Aainda. Daar zijn we momenteel subsidieaanvragen voor aan het schrijven.
  • Het werven van donateurs.

Het tweede doel willen we bereiken door middel van de volgende activiteiten:

Uiteraard staan deze twee doelen niet los van elkaar. We hopen dat de ontstane solidariteit tussen Afghanen en Nederlanders er voor zal zorgen dat Nederlanders zich meer betrokken voelen bij het welzijn van Afghanen en dat zij bereid zullen zijn Aainda moreel, financieel, of materieel te steunen.